Tuesday, September 25, 2012

प्रेम-बीम

तुला काय वाटतं मी तुझ्यावर प्रेम-बीम करते?
चल फ़ुट असं काही नाही
हा तर माझा एक विरंगुळा आहे.
तुझ्याविषय़ी विचार करणे, तुझ्याप्रेमामधे खंगणे हि सगळी ना माझी व्यसनं आहेत,
मनाला रिझविण्याची ती सगळी थेरं आहेत

तुला काय वाटतं मी तुझ्यावर प्रेम-बीम करते?
चल फ़ुट असं काही नाही
प्रेम म्हणजे नेमकी काय रे?
शेवटी सगळॆ स्वत:चीच कुठली तरी गरज भागविण्यासाठी असते सारे
तुला प्रेमपत्र लिहुन आनंद मला मिळतो, तुझ्यावर प्रेम करुन आनंद मला मिळतो,
तुझ्या विरहामधे व्याकुळ होउन, खोल खोल मनाची दरी मी गाठते
पण शेवटी ते मन माझच असतं ना, तो अनुभव माझाच असतो ना?

तुला काय वाटतं मी तुझ्यावर प्रेम-बीम करते?
चल फ़ुट असं काही नाही
तुझ्या भेटीनंतर माझ्या मनात शिल्लक राहीलेला तू मला बरेच काही देतो,
तो तुझ्यापेक्षा ब-याच वेळा वेगळा असतो
म्हणजे काय माझ्या मनातला तू शेवटी वेगळाच ना?
 तू तर फ़क्त एक निमित्त
शेवटी मीच, माझ्यासाठीच, माझ्या आत्म्यासाठीच
बाकी सारे शून्य

वर्षा २५.९.१२